หนุ่มขอบวช แทนคุณพ่อแม่ ไม่มีงานแห่ใหญ่โต มีเพียงหม อนหนึ่งใบ ผ้าไ ตรหนึ่งผืน

‘หนุ่ม’ ขอบวชแ ทนคุณ ‘พ่ อแ ม่’ ไม่มีง านแ ห่ใหญ่โต มีเพียงหมอนหนึ่งใบ

ผ้าไตรหนึ่งผืน แต่เต็มไปด้วยกุศลที่เปี่ยมล้น โดยเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ วรณัน สาระศาลิน

ได้โพสต์คลิปวิดีโอและรูปภาพ พร้อมระบุข้อความว่า “เป็นงานบ วชที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา

รู้สึกว่าเป็นงานบ วชที่ได้ บุญมาก ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นเขา

งานบวชที่แ ท้จริง ไม่ต้องเบี ยดเบี ยน สัต ว์ทั้งหลาย”

ในคลิปปรากฏครอ บครั วหนึ่งที่กำลังทำพิธีแห่นาค แบบเรียบง่าย

ไม่มีดนตรีอย่ างเอิ กเก ริก มีเพียงพ่ออุ้มบ าตร มีคุณแม่อยู่ข้างๆ และเพื่อนๆไม่กี่คน

เดินตามผู้อุปสมบท นับว่าเป็นภาพที่สุดแสนจะประทับใจ

ถึงแม้ไม่ได้จัดงานหรือพิธีแ ห่น าค เข้าโบสถ์ที่ใหญ่โต แต่มีแ ค่ผู้อุปสมบท

‘คุณพ่ อ คุณแ ม่ และเครื อญาติอีกแ ค่ไม่กี่คน’

ก็สาม ารถสร้ างความอบอุ่น หัวใจ ให้กับผู้ที่พบเห็นได้แล้ว

บ างครั้งคนเรามักคิดว่าถ้าหากไม่มีการจัดงานที่ใหญ่โต ไม่มีวงดนตรีหรือแ ตรวง

ไม่มีสิ่งของที่ปรนเปรอเพื่อนฝูงได้ก็จะไม่บวช เพราะถือว่าเสียหน้า

โดยลืมหัวใจสำคัญของการอุปสมบทไปว่าบวชไปเพื่ออะไร แน่นอนว่าอันดับแรก….

ต้องมีความตั้งใจจริง เพราะการเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ซึ่งถือเป็นผ้าอันศั กดิ์สิทธิ์

ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่จะต้องตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข าดไม่ได้คือ ‘การทดแท นบุญคุณพ่อแม่’

อย่ างไรก็ตามเมื่อคลิปดังกล่าวได้เผยแผ่ออกไป ทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามา

อนุโมทนากับนา ค คนนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

บ างคอมเม้นต์กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า ดูแล้วอบอุ่นใจและภูมิใจในตัวผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช

ที่ไม่คิ ดจะจัดงานใหญ่โตให้สิ้นเปลืองตาม ‘ค่านิยมของคนสมัยใหม่’

แต่แค่มีครอบครั วพร้ อมหน้าพร้ อมตาก็สบ ายใจที่สุดแล้ว

ข้อมูลdharma99

อ่านเพิ่มเติม