วันนี้ เงินเข้า 2 กลุ่ม เช็กด่วน

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิก าร 17 กันย ายน 2563 ผู้สูงอายุ อายุ 60 เป็นต้นไปปกติจะได้ 600-1,000 บาท

ผู้พิการ ผู้มีบัตรผู้พิก ารปกติจะได้ 800 บาท นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ร้องอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลาง

ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน กันย ายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้กับผู้มีสิทธิ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยา ยน 2563 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ ตามระยะเวลาของการดำเนินการของแต่ละธนาคาร

กรณีผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินไปยัง อปท.เพื่อนจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้มารับสิทธิ คาดจะเริ่มโอนได้ในเดือนนี้

โดยเงินจะเริ่มโอนตั้งแต่เวลาตี 1 เป็นต้นไป

1.45 กรุงไทย

2.10 ธกส.

หากเงินไม่เข้า หรือต้องการสอบถามปัญหา สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 642 4336 สิทธิจากเบี้ยคนพิก าร

ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี

กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

อย่างไรก็ตามวันนี้อย่าลืมไปเช็กนะครับเข้าไม่เข้ายังไงจะได้รีบแก้ไข

ยินดีกับกลุ่มที่ได้รับเงินวันนี้ด้วยครับหลังจากเลื่อนมากว่า 1 อาทิตย์

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติม