ยืนยันสิทธิ์ด่วน! ล่าสุดนักเรี ยน รับเพิ่มคนละ 3000 บ าท

ผู้ปกครองยืนยันสิท ธิ์ด่วน อัพเดตล่าสุดนักเรี ยน รับเพิ่มคนละ 3000 บ าท เป็นเวลา 3 เดือน

เเละรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ มอบหมายให้กระทรวงพา ณิชย์จัดโครงการ

พาณิชย์ลดราค า ช่วยประชาชน Lot 5 Back To School

เพื่อล ดค่ าครองชีพช่วงเปิดภาคเรี ยนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อช่วยพ่อเเม่

ผู้ปกคร องลดภาระค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นของลู กหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี

เเละขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา

เเละช่วยเเ ก้ปั ญหาค่ าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรี ยนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา

จะต้องหาเงิ นจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรี ยน เเละค่ าเล่าเรี ยนของบุต รหลาน

การที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราค าช่วยประชาชน เเบ็ค ทู สคูล Back To School นั้น

นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกค รองที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID

เเละทุกครั้งที่มีการเปิดเท อมปีการศึกษาใหม่

ผู้ปกครองเเละนักเรี ยนจะมีหน้าที่เดินเข้า 2 โรง คือ ผู้ปกครองเข้าโรงจำนำ ลู กหลานเข้าโรงเรียน

เเต่เมื่อมีโครงการเเบ็ค ทู สคูล Back To School

ก็ถือว่าเป็นการช่วยเห ลือเเบ่งเบ าภาระของผู้ปกครองนักเรี ยนได้ระดั บหนึ่ง

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการเยี ยวย านักเรียนของรั ฐบ าล จากเดิมที่ รมว.ศึกษาธิการ

เคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดั บอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บ าท

จนถึงบัดนี้ก็ยังไ ม่ได้รับการเยี ยวย าใดๆ ทั้งสิ้น เเละนักเรี ยนในระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก็ไม่ได้รับการเยี ยว ย า ใดๆ เช่นกัน จึงขอเสนอให้รั ฐบ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกค รองผ่านเด็ กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเท อมให้กับนักเรียนระดั บ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

ทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรั ฐบ าลเเละโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บ าท

ซึ่งเป็นอัตราการเยี ยวย าเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมั ติเยี ยวย าช่วยเหลือ

ให้เเก่ เด็ กเเรกเกิ ด สูงอายุ ผู้พิก าร คนละ 1,000 บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน

วงเงิ นงบประมาณ 20,345 ล้านบ าท เเละมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศร ษฐกิจเเละสังคมภาคการท่องเที่ยว

เป็นมาตรการกระตุ้นการท่อ งเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งเเต่ ก.ค.ถึงต.ค. 2563

งบประมาณ 22,400 ล้านบ าท รวมเงิ นงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบ าท

ใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเย าวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บ าท ระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติเเล้ว

ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจตามนโยบ ายรั ฐบ าลในทางอ้อม

ไ ม่น้อยกว่าการเเ จกเเพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

ข้อมูลphurlenlen

อ่านเพิ่มเติม