ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่ อ 50,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ลงทะเบียน ด่วน

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คนละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตามติครม. ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีรายได้ประจำ

ถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมคลายเงื่อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก ลงทะเบียนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไ ว รั สโคโรนา (Covid-19) วงเ งิ น 20,000 ล้านบาท

ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท

และยังมีวงเ งิ นสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

เห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเ งิ น 10,000 ล้านบาท จากวงเ งิ นเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCovid-19

ทำให้รายได้ลดลงหรือข า ดรายได้ ด้วยเป็นสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเ งิ นกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเ งิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี

ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเ งิ นกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเ งิ นต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเ งิ นงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

การแพร่ระบาดไ ว รั สโคโรนา (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

จะเป็นการบรรเทาสถานการณ์ที่เดือดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม