ธอส. เตรียมปล่อยสินเชื่ อบ้าน เงินเดือน 10,000 กู้ได้ 1 ล้าน

ธอส. เตรียมมาตรการช่วยคนรายได้น้อยให้มีบ้าน สินเชื่อทูเจน ผ่อนนาน 70 ปี เงินเดือน 10,000 บาท กู้ได้ 1 ล้าน ช่วยคนรายได้น้อยให้มีบ้าน คาดยื่นกู้ได้ปลายปี 63

วันที่ 8 กันย ายน 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรร มการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า

ธนาคารได้เตรียมมาตรการสินเชื่ อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือ “ทูเจน” (Two Gen’s) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

โดยจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนใหม่, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกร รมการธนาคาร พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ภายในสิ้นปี 2563

หลักการเบื้องต้นของสินเชื่อทูเจน

ปล่อยกู้ในอายุสัญญานาน 70 ปี จากปกติ 30-40 ปี เพื่อลดภาระค่างวดให้ลู กค้า

วงเงินยื่นกู้

– หากต้องการกู้ 1 ล้านบาท ต้องมีเงินเดือนสุทธิ 1 หมื่นบาท

– ค่างวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่ 3-4 พันบาท

– กู้ได้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด แต่จะไ ม่ต่ำกว่าปัจจุบันของ ธอส. ที่ 1.99%

หลักการพิจารณาอนุมัติ

จะพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา จากนั้นจึงพิจารณาผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ

เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น

นายฉัตรชัย เผยว่า มาตรการนี้เป็นทางเลือกให้ได้บ้านเร็วขึ้น แต่ต้องเข้าใ จว่ายิ่งผ่อนนาน

ภาระดอกเบี้ ยเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปได้ แต่ถ้าลู กห นี้มีศักยภาพก็สามารถปรับโครงสร้างห นี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ ย ปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม