เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ยืมเงิน ออมสิน 50000 ผ่อนเดือนละ 1000 บาท

เปิดเงื่อนไขเงินกู้ ยืมเงิน ออมสิน 50000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ.

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสิน ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้

โดยการปเปิดให้เงินกู้ ยืมเงิน ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาท

สำหรับเงื่อนไขเงินกู้ ยืมเงิน ฉุกเฉินรอบที่สองของธนาคารออมสิน สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ ให้กู้ราย

ละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ ผู้กู้ ยืมเงิน

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อ ผู้ กู้ ยืมเงิน

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคารออมสิน สามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้เลย หากเข้าเงื่อนไขตามที่ทางธนาคารกำหนด

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม