ใครที่กำลังตกงาน ลาออก ว่างงาน อย่าลืมสมัครผู้ประกันตนรับ 15,000

เนื่องจาก…ใครที่กำลังตกงาน ลาออก อย่าลืมสมัครผู้ประกันตน รับ 15,000

“ประกันสังคม” แนะลู กจ้างเอกชน “ต กงาน – ลาออก” อย่ าลืมสมัครเป็นผู้ประกันตน

“มาตรา 39” ภา ยใ น 6 เดือน รับความคุ้มครอง 6 กรณี

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม

เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระท บจากโ ค วิ ด สำหรับนายจ้างและลู กจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม

นางพิศมัย กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตนหรือลู กจ้างในระบบ ประกันสังคม

ในช่วงนี้เป็นอย่ างมาก โดยหากเกิดเห ตุสุ ดวิสัย นายจ้างต้องเลิกจ้าง ต ก งาน หรือลู กจ้างต้องลาออก

ก็ขอให้ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ เพราะผู้ประกันตนมีเงิ นสะสมมาแล้วจำนวนหนึ่ง ก็อย ากให้สิทธิ์ของประกันสังคมต่อ

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือพนักงานเอกชนที่ว่างงานลง สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้

หลักเกณฑ์ คือ ต้องชำระเงิ นสมทบมาแล้ว 12 เดือน และต้องสมัครภา ยใ น 6 เดือนนับจากวันที่ออกจากงาน

เวลาไปรับเงิ นกรณีว่างงานก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่า อย ากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต่อ

แล้วอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถสมัครได้ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่า ควรจะสมัครภา ยใ นเดือนไหน

เพราะว่าถ้าเกิน 6 เดือนแล้ว จะข าดสิทธิ์ ลู กจ้างต้องเข้าใ จตรงนี้ด้วย ถ้ายังสงสัย

ก็สามารถโทรไปที่สายด่ว น 1506 ของประกันสังคมได้นางพิศมัยกล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 33

หรือพนักงานเอกชนที่มีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ มีแนวโน้มว่างงานสูงขึ้น “อย่ างเห็นได้ชัดมาก”

โดยเป็นการว่างงานปกติที่มีทั้งหมด 3 กรณี คือ การลาออก การเลิกจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ไ ม่นับการว่างงานจากเ หตุสุ ดวิสัยจากโ ควิ ด

ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ก่อนจะเกิดสถานการณ์ไ วรั สโ ควิ ดแ พร่ระบ าด

จำนวนผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมีปริมาณแค่หลักหมื่น แต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา

กราฟสูงขึ้นเป็นหลายแสนคนต่อเดือน ค าดว่าปลายปีนี้ 2563 เป็นหลัก “หลายล้าน”

การว่างงานปกตินับถึงเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่เกือบ 6 แสนรา ย หรือคิดเป็น 5%

ของผูู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด แต่ค าดว่าสิ้นกรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นปี อาจจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด

เพราะกิจการภา ยใ นประเทศไทยเปิดทำงานได้ก็จริง แต่ กิจการหลายกิจการที่มีลู ก

จ้างเป็นจำนวนมากตามนิคมอุตสาหกร รม เขตเศรษฐกิจพิเ ศษ

ต้องรับคำสั่งซื้อสินค้ าและส่งออกไปต่างประเทศ แต่ตอนนี้ไ ม่สามารถดำเนินการได้

ทางสำนักงานฯ จึงเตรียมความพร้อมวินิจฉัยผู้ประกันตนกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากสถานประกอบการไว้แล้ว

โดยเตรียมสำรองเงิ นกองทุน ประกันสังคม เพื่อจ่ายกรณี ว่างงาน รวมถึงเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รองรับ

เพราะการยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามปกติ ซึ่งต้องยื่น 2 ส่วน คือ

ยื่นขอรับเงิ นกรณีว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นเป็นผู้ว่างงานกับ

กรมการจัดหางานเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้ประกันตนก็ต้องมารา ยงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

คือ ถ้าเป็นกรณีลาออกก็ให้รา ยงานตัวประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีถูกเลิกจ้างก็จะรา ยงานตัวประมาณ 6 เดือน

โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 เว็บไซต์คือ เว็บไซต์ กองทุนประกันสังคมและเว็บไซต์ กรมการจัดหางานประกันสังคม 3 ประเ ภท

สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผย ยอดรวมผู้ประกันตนทั่วประเทศ เดือนมิถุนายน 2563

รวมอยู่ที่ 16,407,409 รา ย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

มาตรา 33 จำนวน 11.3 ล้านคน

มาตรา 33 คือ ลู กจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลู กจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไ ม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีผู้ประกันตนในระบบจำนวนมากที่สุด 11,295,514 คน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ดังนี้ เจ็ บป่ วย เสี ยชีวิต

ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเค ราะห์บุตร

มาตรา 39 จำนวน 1.7 ล้านคน

มาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงิ นสมทบมาแล้ว

ไ ม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออกจากงานไ ม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน

มีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 1,737,744 คน

โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็ บป่ วย เสี ยชีวิต

ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคร าะห์บุตร และชราภาพ

มาตรา 40 จำนวน 3.4 ล้านคน

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไ ม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไ ม่เกิน 65

ปีบริบูรณ์ ทำอาชีพอิสระ ไ ม่มีนายจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 3,374,151 คน

โดยผู้ประกันคนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 ขึ้นอยู่กับทางเลือก ดังนี้

เ งินทดแทนการข าดรา ยได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ (บำเหน็จ) สงเค ราะห์ และเสี ยชีวิ ต

ข้อมูลkiddpan

อ่านเพิ่มเติม