ครม เห็นชอบ ลดเงินส่งประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน

จึงปรับลดเงินนำส่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้างส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ให้ลดเงินนำส่งเหลือเดือนละ 96 บาท จากปกติที่ต้องนำส่งที่ 432 บาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563

เพื่อลดภาระให้กับแรงงานผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมรวมกว่า 12.79 ล้านคน และจะเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม