เช็กด่วนเลย เปิดรายละเอียด กรมการปกครอง รับสมัครงาน 14510 อัตรา เงินเดือน 15000

รับสมัครงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) จำนวน 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ (รับสมัครตำบลละ 2 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 ก.ย.63

ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าว ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ บันทึกข้อมูล

และประสานงาน ทำสัญญาจ้าง 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) เดือนละ 15,000 บาท

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สัญชาติไทย

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้สมัคร)

อ่านเพิ่มเติม