21 กันยายนนี้ โอนแน่ 3,500 บาท เช็คได้เลย

สรุปข่าว เงินตอบแทนพิเศษ

ครม.ได้อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้ อสม. อสส. เป็นจำนวน 3,500 บาทต่อคน (500 บาท x 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – กันยายน) เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ในช่วงโรคระบาด โควิด-19 โดยใช้งบกลางกว่า 3,622 ล้านบาท

21 กันยาย จ่าย 3,500 บาท

ล่าสุด 3 กันยายน สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกประกาศว่า พร้อมโอนให้ อสม. อสส. ในวันที่ 21 กันยายนนี้ จำนวน 3,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของ อสม. อสส. โดยตรง

ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี้ https://bit.ly/3lMIxKu

✅ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

✅ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

เกณฑ์รับเงินตอบแทน อสม.

ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน

มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รายงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เซ็นรับรองรายงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน

ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

วันโอนเงินค่าป่วยการ อสม.

ค่าป่วยการ หรือเงินเดือน อสม. ยึดตามปีงบประมาณแผ่นดิน เริ่มนับ ตุลาคม จบที่เดือน กันยายนของทุกๆปี โดยวันโอนเงินทางกรมบัญชีกลางจะเป็นกำหนด

ค่าป่วยการ ต.ค. โอน 15 พ.ย. 62

ค่าป่วยการ พ.ย. โอน 13 ธ.ค. 62

ค่าป่วยการ ธ.ค. โอน 15 ม.ค. 63

ค่าป่วยการ ม.ค. โอน 14 ก.พ. 63

ค่าป่วยการ ก.พ. โอน 13 มี.ค. 63

ค่าป่วยการ มี.ค. โอน 10 เม.ย. 63

ค่าป่วยการ เม.ย. โอน 15 พ.ค. 63

ค่าป่วยการ พ.ค. โอน 15 มิ.ย. 63

ค่าป่วยการ มิ.ย. โอน 15 ก.ค. 63

ค่าป่วยการ ก.ค. โอน 14 ส.ค. 63

ค่าป่วยการ ส.ค. โอน 15 ก.ย. 63 (อาจมีการเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 ก.ย.)

ค่าป่วยการ ก.ย. โอน 15 ต.ค. 63 (อาจมีการเปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ก.ย.)

อ่านเพิ่มเติม