สิทธิของเด็ กรับ 1,200 บาท/เดือน (พร้อมวิธีทำ)

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าเงินเยียวยาสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

มีสิทธิขอรับรายได้อยุ่ 2 ช่องทางคือ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีฐานะยากจน)

เงินสงเคราะห์บุตร (พ่อแม่มีประกันสังคม)

โดยทั้งสองโครงการจะได้รับเป็นเงิน 600 บาท/เดือน จนกว่าจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ) หากท่านไหนที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทางก็จะได้รับรวมกันแล้ว 1,200 บาท/เดือน

รับ 2 ทางผิดไหม ?

ไม่ผิด แต่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทั้งสองโครงการ

สถานที่ติดต่อขอรับสิทธิ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาล

เขต

อบต

เงินสงเคราะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังคม

เกณฑ์พิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(กดดู : เอกสารที่ต้องเตรียม)

เด็กต้องมีสัญชาติไทย

พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย

เกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558

ครอบครัวมีฐานะยากจน

ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห็ของรัฐ หรือเอกชน

พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

เกณฑ์พิจารณาเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

(กดดู : เอกสารที่ต้องจัดเตรียม)

เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย

อายุ 0 – 6 ปี

เหมาจ่ายรายเดือน 600 บาท

รับสิทธิไม่เกิน 3 คน

*หากมีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคนใช้สิทธิของแม่ในการรับเงินนี้

**หากบุตรเสียชีวิต / ยกบุตรให้คนอื่นตามกฏหมาย/ บุุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิรับเงินต่อทันที

***พ่อแม่สิ้นชีวิต / หรือประกันสังคมสิ้นสิดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม : พม. https://csg.dcy.go.th/ และ ประกันสังคม https://www.sso.go.th/

สรุปท้ ายข่าว

ความเป็นจริงแล้วมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิให้เด็ก ลองดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม