สนใจไหม ใครเดือดร้อนมาหาเรา ธ.ก.ส. ให้กู้ 50,000 ฟรีดอกเบี้ย

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” ของ ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท

หวังช่วยเพิ่มงานและรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

ธนาคารเพื่อการเกษตร ระบุว่า (ธ.ก.ส.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก เพื่อ “ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบาท

ธ.ก.ส. ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้ คือ การเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาชีพอื่นๆ

เช่น ใช้เป็นต้นทุนเพื่อขายอาหาร ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านซักรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

1. เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

2. ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น

3. มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินสินเชื่อ

กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นอีกโครงการที่ ธ.ก.ส. จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

สำหรับเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนเกษตรกร รายละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท

กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนโดยเริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 และนัดทำสัญญาตั้ง 7 พ.ค.-30 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม