บัตรกดเงินสด ออมสินให้ 30,000 เงินให้กู้ยืม ใครเงินไม่พอใช้ ไปกดได้เลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนที่กำลังเจอภาวะเศรษฐกิจ อาจจะหมุนเงินไม่ทัน

แต่ตอนนี้ ออมสินมีบัตรกดเงินสดออมสินให้ 30,000 ไม่ต้องค้ำประกันด้วย ใครเงินไม่พอใช้ ไปกดได้เลย

บัตรกดเงิ นสด ธนาคารออมสินในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่ อหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอุปโภค บริโภคความต้องการ

โดยไ ม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เเละก็ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย โดยมีวงเงิ นสูงสุดที่ 30,000 บาท

สำหรับคำถามว่า บัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงินเดือน 7000 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตร

คือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงๅนมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

เเละไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ เเละค่าธรรมเนียมผิ ดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินสดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

เอกส ารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นสดออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำประกอบไปด้วย

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

ในขณะที่อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะมีเอกส ารที่ต้องใช้คือ

สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารเเสดงการดำเนินธุรกิจมาเเล้วขั้นต่ำ 1 ปี

ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารเเสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารเเสดงการเสี ยภาษี เงินได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

เเล้วบัตรกดเงินสดออมสิน กี่วันอนุมัติ? จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงินสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

บัตรกดเงินสดออมสิน มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้ าง? บัตร People Card นี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเเรกเข้า,

รายปีเเละค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการเเละค่าธรรมเนียมอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

นอกจากบัตร People Card เเล้วธนาคารออมสินยังมีบัตรกดเงินสดบับัตร PRIMA CARD รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท

โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท อีกด้วย

วิธีสมัครบัตร People Card

เตรียมเอกส ารสำหรับผู้มีรายได้ประจำดังนี้ ติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อขอเปิดบัตรกดเงินสด

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

ขอให้โชคดีทุกคน..

อ่านเพิ่มเติม