ด่วนที่สุด สพฐ สั่งการให้ชุมนุมได้

จากกรณีที่ช่วงนี้จะเห็นหลายนักเรียนหลายโรงเรียน ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ

ล่าสุด ‬ สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เย าวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ประกาศดังกล่าว

ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

โดยขอให้ผู้บริหารโรเงรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด

เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

ทั้งนี้ ทาง สพฐ.ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้ทุกโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ‬

ขอบคุณ สำนักงานคณะกรมมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา dailyliveexpress

อ่านเพิ่มเติม