สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ธ.ก.ส. ช่วยผู้ประสบภัย 50,000 ดอกเบี้ย 0% ให้ยืมก่อน ค่อยคืนทีหลัง

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ธ.ก.ส. ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ รายละ 50,000 ดอกเบี้ย 0%

ผู้จัดการ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ธ.ก.ส. นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ เผยว่า สถานการณ์ อุทกภัย ที่ได้เกิดขึ้น ในประเทศ

เช่น จังหวัด น่าน และ เลย มีบ้านเรือน และ พื้นที่ ทำการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก เพื่อเป็นการ ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อน และความกังวล ในเรื่อง ภาระ หนี้สิน ให้กับ เกษตรกร ผู้ที่ที่ประสบภัย

ทาง ธนาคาร ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำ โครงการ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน สำหรับ ลูกค้า ผู้ที่ ประสบภัย ธรรมชาติ ในปี 2563/64 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

หรือ เหตุ ฉุกเฉิน จำเป็น ภายในครัวเรือน มีวง เงินให้กู้ยืม ที่รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก ตั้งแต่ เดือน ที่ 7 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยแบบ MRR

และ ยังมี โครงการ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฟื้นฟู และ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ให้กับ เกษตรกร ลูกค้า ผู้ที่ประสบภัย ธรรมชาติ เพื่อเป็น ค่าลงทุนการสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่ หรือ โรงเรือน ในการทำการเกษตร ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องจักร หรือ ฟื้นฟู การผลิต ที่เสียหาย วง เงินให้กู้ยืม ที่รายละ ไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR-2

และนอกจากนี้ ยังได้มอบเงิน บำรุงขวัญ ให้ครอบครัว ลูกค้า ผู้ที่กู้ ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท พร้อมกับ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่า รถบรรทุก เป็นต้น

สำหรับ ในเรื่องของ การฟื้นฟู หลังประสบภัย ทาง ธนาคาร ธ.ก.ส. ยังได้เตรียม เงินสมทบ เพื่อที่จะ สร้างบ้านใหม่ ให้รายละ ไม่เกิน 20,000 บาท

และ ค่าซ่อมทรัพย์สิน ของใช้ รายละ ไม่เกิน 2,000 บาท ค่าซ่อม เครื่องจักร ทางการเกษตร รายละ ไม่เกิน 2,000 บาท และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ การฟื้นฟู หลังจากที่ประสบภัย

นาย อภิรมย์ ยังได้กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ทาง ธนาคาร ธ.ก.ส.ได้สนับสนุน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับ เกษตรกร ที่เดือดร้อนโดย วันที่ 23 สิงหาคม 63

ที่ผ่านมา ได้จ่าย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่า ใช้จ่าย ในการดำรงชีพ ไปแล้ว 275 ล้าน บาท เกษตรกรจำนวน 5,747 ราย สินเชื่อ ฟื้นฟู

และ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ผู้ประสบภัย รวมเป็นเงิน 4,093 ล้าน บาท จำนวน เกษตรกร 23,403 ราย

และ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร สำหรับ เกษตรกร ผู้ประสบภัย แล้ง ปี 63 รวมเป็นเงิน 2,073 ล้าน บาท เกษตรกรจำนวน 13,931 ราย

ผู้ที่สนใจ ขอสินเขื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน สำหรับ ลูกค้า ผู้ที่ ประสบภัย ธรรมชาติ ให้กู้ได้รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม