นายกฯ สั่งปฏิรูประบบ ข้าราชการใหม่ ให้ลดจำนวนคน ใช้ระบบดิจิทัลแทน

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทาง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างราชการ การจัดองค์กร

และการสรรหาบุคคลเป็นข้าราชการ ทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้

1. ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ในเรื่องโครงสร้าง กำลังคน การลดจำนวนข้าราชการ และใช้ระบบดิจิทัลมาทำงานแทน เพื่ออนาคตของประเทศ

2. ผลักดันระบบ e-Service ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ สามารถบริการประชาชนได้ 24 ชั่วโมง

3. การปรับปรุงระบบการสรรห าและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เ

พื่อทำให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงความต้องการ รวมถึงพิจารณาขยายผลการบริหารและพัฒนากำลังคน ด้วยการให้ปฏิบัติในส่วนราชการอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง

4. ทุกส่วนราชการ ต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานชีวิตใหม่ (New Normal) โดยที่ไม่กระทบกับการให้บริการจากประชาชน เช่น การกำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น

5. ทุกส่วนราชการ สนับสนุนให้กำลังคนคุณภาพของรัฐ อย่างกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล กลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยฯ

เข้ามามีบทบาทการปฏิรูปหน่วยงาน เช่น การร่วมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาฯ คาดว่ามีวงเงินสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณปี 2564 ที่มีวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท

ซึ่งเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างก็อยู่ในส่วนนี้ มีมูลค่าถึง 6.3 แสนล้านบาท

ส่วนเงิน 4 แสนล้านบาทที่เหลือ แบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 7.4 หมื่นล้านบาท

2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5 พันล้านบาท

3. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 3 แสนล้านบาท

4. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 1.5 หมื่นล้านบาท

5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 640 ล้านบาท

6. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 6.9 หมื่นล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา

อ่านเพิ่มเติม